ATimerbaeva Viktoriya Radionovna
Pavlodar State University
Kazakhstan


close window